Home page Current research interests Recent publications Full list of publications Current grants Recent collaboration Slovak academy of sciences

DIABGENE

Ý VSTÚPTE Ý
  01048

 

“DNA analýza monogénnych foriem diabetu na Slovensku“

projekt č. APVV-51-014205 podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja /APVV/

 

Cieľom predkladaného projektu je DNA analýza najčastejšie sa vykytujúcich foriem monogénneho diabetu, aktívne vyhľadávanie jedincov s klinickým podozrením na MODY a MIDD diabetes na území celého Slovenska, s akcentom na vyhľadávanie a evidenciu ešte zdravých subjektov, ktorí sú nositeľmi mutácií, a u ktorých je predpoklad, že sa cukrovka rozvinie. Neoddeliteľnou súčasťou bude systematické zakladanie informácií o výskyte monogénnych foriem cukrovky na Slovensku do subdatabázy Národného registra pre diabetes mellitus.

Ciele projektu môžeme rozdeliť do nasledovných okruhov
  1. Zavedenie DNA genetickej analýzy technikou dHPLC génov zodpovedných za nasledovné monogénne formy cukrovky:

    1. Maturity Onset Diabetes of the Young (MODY) a síce podtypy MODY-1, MODY-2, MODY-3 a MODY-5 (metódou dHPLC)

    2. Maternally Inherited Diabetes and Deafness (MIDD) – mitochondriálny diabetes (metódou real-time PCR).

  2. Pokračovanie a prehĺbenie celonárodného skríningu MODY-3 a MODY-2 s využitím kombinovaného prístupu pre-skríningovej techniky dHPLC a priameho obojsmerného sekvenovania definovaných exónov s využitím kapilárneho automatického sekvenátora.

  3. Naštartovanie a vykonávanie celoslovenského skríningu MODY-1 a MODY-5 s využitím horeuvedeného kombinovaného prístupu.

  4. Naštartovanie a vykonávanie celoslovenského skríningu MIDD technikou real-time PCR.

  5. Fenotypická charakterizácia pozitívnych jedincov vrátane jedincov u ktorých sa ochorenie ešte neprejavilo, ktorá zahŕňa vykonanie orálneho glukózového tolerančného testu za účelom zistenia prediabetu/diabetu a charakteru sekrécie inzulínu, stanovenie autoprotilátok s cieľom vylúčiť autoimunitný typ diabetu, ako aj kompletný lipidový profil. Jednotlivé fenotypy sa budú sledovať vo vzťahu ku konkrétnym mutáciam.

Podanie návrhu na vytvorenie diagnostickej podskupiny pre monogénne formy diabetu v Národnom registri pre diabetes mellitus tak, ako to vyplýva z najnovšej etiologickej klasifikácie diabetes mellitus a systematické postupovanie informácií o novozistených pozitívnych prípadoch MODY a MIDD do registra.

Pre urýchlenie a zlepšenie komunikácie s diabetológmi bola vytvorená stránka DIABGENE, kde sú uvedené informácie o klinických kritériách pre jednotlivé monogénne podmienené typy diabetu a návod ako postupovať pri odbere klinického materiálu a žiadosti o DNA diagnostiku. Stránka obsahuje aj dokumenty na stiahnutie ako je dotazník o pacientovi alebo informovaný súhlas pacienta s DNA analýzou, ktoré je potrebné zaslať spolu so vzorkou.