Home page Current research interests Recent publications Full list of publications Current grants Recent collaboration Slovak academy of sciences

DIABGENE

Ý VSTÚPTE Ý
  01048
DIABGENE

GENETIKA MONOGÉNOVÉHO DIABETUV laboratóriu DIABGENE, ktoré bolo založené v roku 2003 ako spoločný projekt nášho laboratória s Národným endokrinologickým ústavom v Ľubochni, sa veľmi intenzívne študuje genetika monogénnych foriem diabetu. DNA diagnostické pracovisko sa fyzicky nachádza v budove Ústavu exp. endokrinológie v Bratislave, ktoré vedie Prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc. Poslaním laboratória DIABGENE je poskytovať molekulárne genetickú diagnostiku rôznych foriem monogénneho diabetu pre pacientov s diabetom a ich rodiny na celom Slovensku. Ide hlavne o aktívne vyhľadávanie pacientov s rôznymi podtypmi MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young), P-NDM (Permanentný Neonatálny Diabetes Mellitus), T-NDM (Tranzientný Neonatálny Diabetes Mellitus), MIDD (Maternally-Inherited Diabetes and Deafness), MELAS (Mitochondrial myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke), HI (Hyperinzulinizmus) atď. a súčasné vytvorenie DNA banky. DIABGENE je jediným DNA diagnostickým a výskumným laboratóriom v oblasti diabetológie a endokrinológie na Slovensku. DIABGENE sa súčasne zaradilo do medzinárodne koordinovaných projektov, ktoré sa venujú diagnostike MODY.

Jedným s najvýznamnejších výsledkov práce laboratória DIABGENE bol príspevok k multicentrickej medzinárodnej štúdii, ktorej výsledky boli nedávno publikované v New England Journal of Medicine 355(5): 467-477, 2006. Najdôležitejším objavom tejto práce bolo zistenie, že kvalita života pacientov s permanentným neonatálnym diabetom, ktorý je podmienený mutáciou génu pre Kir6.2. podjednotku KATP kanála v B-bunkách Langerhansových ostrovčekov pankreasu, môže byť významne zlepšená, pretože terapia inzulínom môže byť u týchto pacientov nahradená perorálnou liečbou derivátmi sulfonylurey.

Veľmi nedávno sme tiež publikovali v J Clin Endocrinol Metab 92:1276-1282, 2007 úplné epidemiologické informácie o incidencii permanentnej novorodeneckej cukrovky na Slovensku vrátane klinických detailov, ktoré sa spájajú so zmenou liečby na princípe farmakogenomickej diagnostiky. Naše slovenské údaje o incidencii permanentného neonatálneho diabetu sú v celosvetovom meradle vôbec prvými údajmi, ktoré sa počítali na báze Národného registra detského diabetu. Výsledky ukazujú, že permanentný neonatálny diabetes je oveľa častejší (1:215 417 živo narodených detí) ako doteraz tvrdili medzinárodné odhady.

Táto práca je podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja /APVV/ v projekte č. APVV-51-014205 “DNA analýza monogénnych foriem diabetu na Slovensku“ a Ministerstvom zdravotníctva SR v rámci projektu "Zavedenie DNA diagnostiky a skríning monogénne podmienených foriem cukrovky na Slovensku".

Laboratórium DIABGENE pracuje denne v čase od 8:30 do 18:30 Pondelok - Piatok. E-mailový kontakt: diabgene@savba.sk

DIAGNÓZA INFORMÁCIEna stiahnutie
MODY
Maturity Onset Diabetes of the Young
Kritériá vyšetrenia
Ako postupovať
Kritériá a ako postupovať
Dotazník
Informovaný súhlas
MODY-5
Maturity Onset Diabetes of the Young
Kritériá vyšetrenia
Ako postupovať
Kritériá a ako postupovať
Dotazník
Informovaný súhlas
P-NDM
Permanentný Neonatálny Diabetes Mellitus
Kritériá vyšetrenia
Ako postupovať
Kritériá a ako postupovať
Dotazník
Informovaný súhlas
T-NDM
Tranzientný Neonatálny Diabetes Mellitus
Kritériá vyšetrenia
Ako postupovať
Kritériá a ako postupovať
Dotazník
Informovaný súhlas
HI
Hyperinzulinizmus
Kritériá vyšetrenia
Ako postupovať
Kritériá a ako postupovať
Dotazník
Informovaný súhlas
MIDD
Maternally-Inherited Diabetes and Deafness
Kritériá vyšetrenia
Ako postupovať
Kritériá a ako postupovať
Dotazník
Informovaný súhlas
MELAS
Mitochondrial myopathy, Encephalopathy,
Lactic Acidosis, Stroke
Kritériá vyšetrenia
Ako postupovať
Kritériá a ako postupovať
Dotazník
Informovaný súhlas
Iné monogénne formy DM Kritériá vyšetrenia
Ako postupovať
Kritériá a ako postupovať
Dotazník
Informovaný súhlasO rôznych typoch monogénneho diabetu sa viac dočítate v našich prehľadných slovenských publikáciách:
 1. Staník J, Gašperíková D, Barák Ľ, Benedeková M, Michálek J, Klimeš I. Monogénne podmienený diabetes typu MODY. Lekársky obzor 55(4): 163-171, 2006
 2. Schroner Z, Staník J, Gašperíková D, Hučková M, Škopková M, Barák Ľ, Michálek J, Klimeš I. DNA diagnostika umožňuje potvrdiť klinické podozrenie na cukrovku typu MODY-3 a zmeniť liečbu inzulínom na deriváty sulfonylurey. Kazuistiky v diabetológii 4(2): 4-9, 2006
 3. Staník J, Gašperíková D, Barák Ľ, Benedeková M, Klimeš I. Neonatálny diabetes mellitus: genetické a klinické aspekty. Diabetes a obezita 5(10): 11-23, 2005
 4. Žigrai M, Staník J, Gašperíková D, Votrubová A, Škopková M, Paulíny P, Fabríciová K, Penesová A, Procházková Ľ, Belan V, Piesecká Ľ, Klimeš I: Syndróm MELAS a mitochondriálny diabetes: rôzne ochorenia s rovnakým genetickým základom. Diabetes a obezita 7:22-39, 2007


MODY(Maturity Onset Diabetes of the Young)


Kritériá pre klinické podozrenie na MODY

a) manifestácia diabetu alebo hyperglykémie u probanda vo veku < 25 rokov
b) autozomálne dominantný typ dedičnosti, t.j. v troch (minimálne v dvoch)generáciách pokrvných príbuzných diagnostikovaná akákoľvek forma diabetu (vrátane poruchy glukózovej tolerancie a gestačného diabetu)

Medzi podporné kritériá patrí:

 • mierna forma hyperglykémie
 • normálne hodnoty lačnej glykémie v 0. min oGTT, diabetické hodnoty glyké–mie v 120. min oGTT
 • manifestácia diabetu bez diabetickej ketoacidózy
 • detegovateľný C-peptid i po niekoľkých rokoch liečby inzulínom
 • negativita autoimúnneho typu ochorenia (neprítomnosť protilátok anti-GAD, IA-2A a IAA)
 • glykozúria pri normálnych glykémiách (nízky renálny prah)
 • normálny BMI
 • liečba diétou, perorálnymi antidiabetikami, alebo malými dávkami inzulínu
 • výrazná citlivosť na deriváty sulfonylurey (riziko hypoglykémie napriek zjavne nedostatočnej kompenzácii diabetu pred liečbou)

Ako postupovať pri klinickom podozrení na diabetes typu MODY?

 1. Zrekapitulovať si, či pacient vyhovuje kritériám.
 2. Kontaktovať sa s laboratóriom DIABGENE v Bratislave:
  1. zavolať na mobil či pevnú linku alebo poslať e-mail Dr. Gašperíkovej /kontakty sú uvedené nižšie/
  2. konzultovať detaily odberu krvi (do zvláštneho odberového systému PAX, ktorý Vám bude zaslaný zdarma na požiadanie) a transportu vzorky
 3. Deň odberu krvi:
  1. zvoliť optimálne na pondelok či utorok, aby vzorka krvi poštou v tvrdej obálke dorazila najneskôr v piatok do Bratislavy
  2. krv po odbere v skúmavke opatrne premiešať, aby sa zmiešala s prísadami a nezrazila sa
  3. krv nemraziť ani nechladiť, a uchovávať pri laboratórnej teplote (okolo 20-24 stupňov Celzia)
  4. do poštovej obálky vložiť spolu s krvou výmenný lístok s nacionáliami pacienta a žiadosťou o molekulárno genetické vyšetrenie na MODY, podpísať a opečiatkovať
 4. Dotazník:
  1. predpokladom na zahájenie analýzy DNA Vášho pacienta je dodanie riadne vyplneného dotazníku pacienta zároveň s krvou na vyšetrenie
  2. dotazník obsahuje anamnestické, klinické, laboratórne údaje o pacientov s podozrením na MODY
  3. vyplňte všetko čo viete a máte k dispozícii, ostatné políčka vyznačte nulami
  4. v prípade akýchkoľvek nejasností sú Vám pracovníci DIABGENE kedykoľvek k dispozícii
  5. osobitnú pozornosť venujte, prosím, vyznačovaniu pokrvných príbuzenských vzťahov
 5. DIABGENE - kontakty:
  Mgr. D. Gašperíková, CSc, (tel: 02-5477 2800, mobil: 0905 681 978, e-mail: daniela.gasperikova@savba.sk alebo diabgene@savba.sk)MODY-5(Maturity Onset Diabetes of the Young)


Kritériá pre klinické podozrenie na MODY-5

a) manifestácia diabetu alebo hyperglykémie u probanda vo veku < 25 rokov
b) autozomálne dominantný typ dedičnosti, t.j. v troch (minimálne v dvoch)generáciách pokrvných príbuzných diagnostikovaná akákoľvek forma diabetu (vrátane poruchy glukózovej tolerancie a gestačného diabetu)
c) obličkové cysty, či iné poškodenie obličiek alebo genitálu, ktoré môže predchádzať vzniku diabetu

Medzi podporné kritériá patrí:

 • mierna forma hyperglykémie
 • manifestácia diabetu bez diabetickej ketoacidózy
 • detegovateľný C-peptid i po niekoľkých rokoch liečby inzulínom
 • negativita autoimúnneho typu ochorenia (neprítomnosť protilátok anti-GAD, IA-2A a IAA)
 • glykozúria pri normálnych glykémiách (nízky renálny prah)
 • normálny BMI
 • liečba výlučne inzulínom
 • poškodenie obličiek /nie v dôsledku diabetu/ často predchádza vznik cukrovky. Obličkové ochorenie má rôzny stupeň - od inaparentných cýst až po renálne zlyhanie.

Ako postupovať pri klinickom podozrení na diabetes typu MODY-5?

 1. Zrekapitulovať si, či pacient vyhovuje kritériám.
 2. Kontaktovať sa s laboratóriom DIABGENE v Bratislave:
  1. zavolať na mobil či pevnú linku alebo poslať e-mail Dr. Gašperíkovej /kontakty sú uvedené nižšie/
  2. konzultovať detaily odberu krvi (do zvláštneho odberového systému PAX, ktorý Vám bude zaslaný zdarma na požiadanie) a transportu vzorky
 3. Deň odberu krvi:
  1. zvoliť optimálne na pondelok či utorok, aby vzorka krvi poštou v tvrdej obálke dorazila najneskôr v piatok do Bratislavy
  2. krv po odbere v skúmavke opatrne premiešať, aby sa zmiešala s prísadami a nezrazila sa
  3. krv nemraziť ani nechladiť, a uchovávať pri laboratórnej teplote (okolo 20-24 stupňov Celzia)
  4. do poštovej obálky vložiť spolu s krvou výmenný lístok s nacionáliami pacienta a žiadosťou o molekulárno genetické vyšetrenie na MODY-5, podpísať a opečiatkovať
 4. Dotazník:
  1. predpokladom na zahájenie analýzy DNA Vášho pacienta je dodanie riadne vyplneného dotazníku pacienta zároveň s krvou na vyšetrenie
  2. dotazník obsahuje anamnestické, klinické, laboratórne údaje o pacientov s podozrením na MODY-5
  3. vyplňte všetko čo viete a máte k dispozícii, ostatné políčka vyznačte nulami
  4. v prípade akýchkoľvek nejasností sú Vám pracovníci DIABGENE kedykoľvek k dispozícii
  5. osobitnú pozornosť venujte, prosím, vyznačovaniu pokrvných príbuzenských vzťahov
 5. DIABGENE - kontakty:
  Mgr. D. Gašperíková, CSc, (tel: 02-5477 2800, mobil: 0905 681 978, e-mail: daniela.gasperikova@savba.sk alebo diabgene@savba.sk)P-NDM (Permanentný Neonatálny Diabetes Mellitus)


Kritériá pre klinické podozrenie na P-NDM

diabetes diagnostikovaný do 6. mesiaca života, pretrvávajúci do súčasnosti

Medzi podporné kritériá patrí:
 • Diabetes
  • liečený od začiatku inzulínom
  • negativita autoimúnneho typu ochorenia (neprítomnosť protilátok anti-GAD, IA-2A a IAA)
  • nemusí byť rodinný výskyt diabetu
 • Neurologické príznaky (nemusia byť prítomné)
  • epilepsia
  • kŕče
  • svalová slabosť
 • Iné
  • dysmorfické črty ako sú deformity úst, lebky, ptóza viečok

Ako postupovať pri klinickom podozrení na P-NDM?

 1. Zrekapitulovať si, či pacient vyhovuje kritériám.
 2. Kontaktovať sa s laboratóriom DIABGENE v Bratislave:
  1. zavolať na mobil či pevnú linku alebo poslať e-mail Dr. Gašperíkovej /kontakty sú uvedené nižšie/
  2. konzultovať detaily odberu krvi (do zvláštneho odberového systému PAX, ktorý Vám bude zaslaný zdarma na požiadanie) a transportu vzorky
 3. Deň odberu krvi:
  1. zvoliť optimálne na pondelok či utorok, aby vzorka krvi poštou v tvrdej obálke dorazila najneskôr v piatok do Bratislavy
  2. krv po odbere v skúmavke opatrne premiešať, aby sa zmiešala s prísadami a nezrazila sa
  3. krv nemraziť ani nechladiť, a uchovávať pri laboratórnej teplote (okolo 20-24 stupňov Celzia)
  4. do poštovej obálky vložiť spolu s krvou výmenný lístok s nacionáliami pacienta a žiadosťou o molekulárno genetické vyšetrenie na P-NDM, podpísať a opečiatkovať
 4. Dotazník:
  1. predpokladom na zahájenie analýzy DNA Vášho pacienta je dodanie riadne vyplneného dotazníku pacienta zároveň s krvou na vyšetrenie
  2. dotazník obsahuje anamnestické, klinické, laboratórne údaje o pacientoch, spĺňajúcich kritériá P-NDM
  3. vyplňte všetko čo viete a máte k dispozícii, ostatné políčka vyznačte nulami
  4. v prípade akýchkoľvek nejasností sú Vám pracovníci DIABGENE kedykoľvek k dispozícii
  5. osobitnú pozornosť venujte, prosím, vyznačovaniu pokrvných príbuzenských vzťahov
 5. DIABGENE - kontakty:
  Mgr. D. Gašperíková, CSc, (tel: 02-5477 2800, mobil: 0905 681 978, e-mail: daniela.gasperikova@savba.sk alebo diabgene@savba.sk)T-NDM (Tranzientný Neonatálny Diabetes Mellitus)


Kritériá pre klinické podozrenie na T-NDM

a) diabetes diagnostikovaný do 6. mesiaca života
b) diabetes pretvá minimálne 14 dní a vyžaduje liečbu inzulínom
c) diabetes vymizne do niekoľkých mesiacov od svojho vzniku
d) po niekoľkých rokoch sa môže diabetes opäť objaviť

Medzi podporné kritériá patrí:
 • diabetes liečený od začiatku inzulínom
 • negativita autoimúnneho typu ochorenia (neprítomnosť protilátok anti-GAD, IA-2A a IAA)
 • nemusí byť rodinný výskyt diabetu

Ako postupovať pri klinickom podozrení na T-NDM?

 1. Zrekapitulovať si, či pacient vyhovuje kritériám.
 2. Kontaktovať sa s laboratóriom DIABGENE v Bratislave:
  1. zavolať na mobil či pevnú linku alebo poslať e-mail Dr. Gašperíkovej /kontakty sú uvedené nižšie/
  2. konzultovať detaily odberu krvi (do zvláštneho odberového systému PAX, ktorý Vám bude zaslaný zdarma na požiadanie) a transportu vzorky
 3. Deň odberu krvi:
  1. zvoliť optimálne na pondelok či utorok, aby vzorka krvi poštou v tvrdej obálke dorazila najneskôr v piatok do Bratislavy
  2. krv po odbere v skúmavke opatrne premiešať, aby sa zmiešala s prísadami a nezrazila sa
  3. krv nemraziť ani nechladiť, a uchovávať pri laboratórnej teplote (okolo 20-24 stupňov Celzia)
  4. do poštovej obálky vložiť spolu s krvou výmenný lístok s nacionáliami pacienta a žiadosťou o molekulárno genetické vyšetrenie na T-NDM, podpísať a opečiatkovať
 4. Dotazník:
  1. predpokladom na zahájenie analýzy DNA Vášho pacienta je dodanie riadne vyplneného dotazníku pacienta zároveň s krvou na vyšetrenie
  2. dotazník obsahuje anamnestické, klinické, laboratórne údaje o pacientoch, spĺňajúcich kritériá T-NDM
  3. vyplňte všetko čo viete a máte k dispozícii, ostatné políčka vyznačte nulami
  4. v prípade akýchkoľvek nejasností sú Vám pracovníci DIABGENE kedykoľvek k dispozícii
  5. osobitnú pozornosť venujte, prosím, vyznačovaniu pokrvných príbuzenských vzťahov
 5. DIABGENE - kontakty:
  Mgr. D. Gašperíková, CSc, (tel: 02-5477 2800, mobil: 0905 681 978, e-mail: daniela.gasperikova@savba.sk alebo diabgene@savba.sk)HI (neonatálny Hyper-Inzulinizmus s hypoglykémiami)


Kritériá pre klinické podozrenie na HI

a) hypoglykémie vyžadujúce liečbu glukózou alebo medikamentózne
b) zvýšená hladina inzulínu a/alebo C-peptidu nalačno
c) pretrvávanie hypoglykémií aj po prvom týždni života

Ako postupovať pri klinickom podozrení na HI?

 1. Zrekapitulovať si, či pacient vyhovuje kritériám.
 2. Kontaktovať sa s laboratóriom DIABGENE v Bratislave:
  1. zavolať na mobil či pevnú linku alebo poslať e-mail Dr. Gašperíkovej /kontakty sú uvedené nižšie/
  2. konzultovať detaily odberu krvi (do zvláštneho odberového systému PAX, ktorý Vám bude zaslaný zdarma na požiadanie) a transportu vzorky
 3. Deň odberu krvi:
  1. zvoliť optimálne na pondelok či utorok, aby vzorka krvi poštou v tvrdej obálke dorazila najneskôr v piatok do Bratislavy
  2. krv po odbere v skúmavke opatrne premiešať, aby sa zmiešala s prísadami a nezrazila sa
  3. krv nemraziť ani nechladiť, a uchovávať pri laboratórnej teplote (okolo 20-24 stupňov Celzia)
  4. do poštovej obálky vložiť spolu s krvou výmenný lístok s nacionáliami pacienta a žiadosťou o molekulárno genetické vyšetrenie na HI, podpísať a opečiatkovať
 4. Dotazník:
  1. predpokladom na zahájenie analýzy DNA Vášho pacienta je dodanie riadne vyplneného dotazníku pacienta zároveň s krvou na vyšetrenie
  2. dotazník obsahuje anamnestické, klinické, laboratórne údaje o pacientoch, spĺňajúcich uvedené kritériá pre HI
  3. vyplňte všetko čo viete a máte k dispozícii, ostatné políčka vyznačte nulami
  4. v prípade akýchkoľvek nejasností sú Vám pracovníci DIABGENE kedykoľvek k dispozícii
  5. osobitnú pozornosť venujte, prosím, vyznačovaniu pokrvných príbuzenských vzťahov
 5. DIABGENE - kontakty:
  Mgr. D. Gašperíková, CSc, (tel: 02-5477 2800, mobil: 0905 681 978, e-mail: daniela.gasperikova@savba.sk alebo diabgene@savba.sk)MIDD (Maternally-Inherited Diabetes and Deafness)


Kritériá pre klinické podozrenie na MIDD

a) diabetes a porucha sluchu u probanda
b) matrilineárny typ dedičnosti – ochorenie sa dedí výlučne po matke

Medzi podporné kritériá patrí:
 • Diabetes
  • manifestácia okolo 30.-40. roku života
  • progresia hyperglykémie
  • manifestácia diabetu bez diabetickej ketoacidózy
  • detegovateľný C-peptid i po niekoľkých rokoch liečby inzulínom
  • negativita autoimúnneho typu ochorenia (neprítomnosť protilátok anti-GAD, IA-2A a IAA)
  • normálny BMI
  • inzulinoterapia po určitom čase aj u pacientov s klinickým 2. typom DM
 • Porucha sluchu
  • obojstranná porucha sluchu
  • porucha vnímania frekvencií nad 5 kHz
 • Iné
  • makulárna dystrofia, myopatia, kardiomyopatia, proteínúria, zvýšená hladina laktátu

Ako postupovať pri klinickom podozrení na MIDD?

 1. Zrekapitulovať si, či pacient vyhovuje kritériám.
 2. Kontaktovať sa s laboratóriom DIABGENE v Bratislave:
  1. zavolať na mobil či pevnú linku alebo poslať e-mail Dr. Gašperíkovej /kontakty sú uvedené nižšie/
  2. konzultovať detaily odberu krvi (do zvláštneho odberového systému PAX, ktorý Vám bude zaslaný zdarma na požiadanie) a transportu vzorky
 3. Deň odberu krvi:
  1. zvoliť optimálne na pondelok či utorok, aby vzorka krvi poštou v tvrdej obálke dorazila najneskôr v piatok do Bratislavy
  2. krv po odbere v skúmavke opatrne premiešať, aby sa zmiešala s prísadami a nezrazila sa
  3. krv nemraziť ani nechladiť, a uchovávať pri laboratórnej teplote (okolo 20-24 stupňov Celzia)
  4. do poštovej obálky vložiť spolu s krvou výmenný lístok s nacionáliami pacienta a žiadosťou o molekulárno genetické vyšetrenie na MIDD, podpísať a opečiatkovať
 4. Dotazník:
  1. predpokladom na zahájenie analýzy DNA Vášho pacienta je dodanie riadne vyplneného dotazníku pacienta zároveň s krvou na vyšetrenie
  2. dotazník obsahuje anamnestické, klinické, laboratórne údaje o pacientov s podozrením na MIDD
  3. vyplňte všetko čo viete a máte k dispozícii, ostatné políčka vyznačte nulami
  4. v prípade akýchkoľvek nejasností sú Vám pracovníci DIABGENE kedykoľvek k dispozícii
  5. osobitnú pozornosť venujte, prosím, vyznačovaniu pokrvných príbuzenských vzťahov
 5. DIABGENE - kontakty:
  Mgr. D. Gašperíková, CSc, (tel: 02-5477 2800, mobil: 0905 681 978, e-mail: daniela.gasperikova@savba.sk alebo diabgene@savba.sk)MELAS (Mitochondrial myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke)


Kritériá pre klinické podozrenie na MELAS

a) M – myopathy, svalová slabosť alebo zmeny na EMG
b) E – encephalopathy, progresívne zhoršovanie pamäte, intelektu, psychyky
c) LA – lactic acidosis, laktátová acidóza počas záchvatov
d) S – stroke like episodes, epizódy podobné mozgovej príhode, niekedy s parézou, poruchou
reči, ktoré sa časom upravia, môžu vyvolávať sekundárnu epilepsiu
e) matrilineárny typ dedičnosti – ochorenie sa dedí výlučne po matke

Medzi podporné kritériá patrí:
 • Stroke like epizódy
  • manifestácia okolo 10.-30. roku života
  • progresia hyperglykémie
  • progresia stavu, opakovanie epizód
 • Porucha sluchu
  • obojstranná porucha sluchu
  • porucha vnímania frekvencií nad 5 kHz
 • Diabetes
  • manifestácia okolo 30.-40. roku života – výskyt MIDD v rodine
  • detegovateľný C-peptid i po niekoľkých rokoch liečby inzulínom
  • negativita autoimúnneho typu ochorenia (neprítomnosť protilátok anti-GAD, IA-2A a IAA)
 • Iné
  • makulárna dystrofia, myopatia, kardiomyopatia, proteínúria, zvýšená hladina laktátu

Ako postupovať pri klinickom podozrení na MELAS?

 1. Zrekapitulovať si, či pacient vyhovuje kritériám.
 2. Kontaktovať sa s laboratóriom DIABGENE v Bratislave:
  1. zavolať na mobil či pevnú linku alebo poslať e-mail Dr. Gašperíkovej /kontakty sú uvedené nižšie/
  2. konzultovať detaily odberu krvi (do zvláštneho odberového systému PAX, ktorý Vám bude zaslaný zdarma na požiadanie) a transportu vzorky
 3. Deň odberu krvi:
  1. zvoliť optimálne na pondelok či utorok, aby vzorka krvi poštou v tvrdej obálke dorazila najneskôr v piatok do Bratislavy
  2. krv po odbere v skúmavke opatrne premiešať, aby sa zmiešala s prísadami a nezrazila sa
  3. krv nemraziť ani nechladiť, a uchovávať pri laboratórnej teplote (okolo 20-24 stupňov Celzia)
  4. do poštovej obálky vložiť spolu s krvou výmenný lístok s nacionáliami pacienta a žiadosťou o molekulárno genetické vyšetrenie na MELAS, podpísať a opečiatkovať
 4. Dotazník:
  1. predpokladom na zahájenie analýzy DNA Vášho pacienta je dodanie riadne vyplneného dotazníku pacienta zároveň s krvou na vyšetrenie
  2. dotazník obsahuje anamnestické, klinické, laboratórne údaje o pacientov s podozrením na MELAS alebo MIDD
  3. vyplňte všetko čo viete a máte k dispozícii, ostatné políčka vyznačte nulami
  4. v prípade akýchkoľvek nejasností sú Vám pracovníci DIABGENE kedykoľvek k dispozícii
  5. osobitnú pozornosť venujte, prosím, vyznačovaniu pokrvných príbuzenských vzťahov
 5. DIABGENE - kontakty:
  Mgr. D. Gašperíková, CSc, (tel: 02-5477 2800, mobil: 0905 681 978, e-mail: daniela.gasperikova@savba.sk alebo diabgene@savba.sk)Iné monogénne formy DM


Kritériá pre klinické podozrenie na iné monogénne formy DM

a) manifestácia diabetu alebo hyperglykémie u probanda vo veku < 25 rokov
b) autozomálne dominantný typ dedičnosti, t.j. v troch (minimálne v dvoch)generáciách pokrvných príbuzných diagnostikovaná akákoľvek forma diabetu (vrátane poruchy glukózovej tolerancie a gestačného diabetu)

Medzi podporné kritériá patrí:

 • mierna forma hyperglykémie
 • manifestácia diabetu bez diabetickej ketoacidózy
 • detegovateľný C-peptid i po niekoľkých rokoch liečby inzulínom
 • negativita autoimúnneho typu ochorenia (neprítomnosť protilátok anti-GAD, IA-2A a IAA)
 • liečba diétou, perorálnymi antidiabetikami, alebo malými dávkami inzulínu
 • hirzutizmus, akantóza pri normálnom BMI

Ako postupovať pri klinickom podozrení na iné monogénne formy DM?

 1. Zrekapitulovať si, či pacient vyhovuje kritériám.
 2. Kontaktovať sa s laboratóriom DIABGENE v Bratislave:
  1. zavolať na mobil či pevnú linku alebo poslať e-mail Dr. Gašperíkovej /kontakty sú uvedené nižšie/
  2. konzultovať detaily odberu krvi (do zvláštneho odberového systému PAX, ktorý Vám bude zaslaný zdarma na požiadanie) a transportu vzorky
 3. Deň odberu krvi:
  1. zvoliť optimálne na pondelok či utorok, aby vzorka krvi poštou v tvrdej obálke dorazila najneskôr v piatok do Bratislavy
  2. krv po odbere v skúmavke opatrne premiešať, aby sa zmiešala s prísadami a nezrazila sa
  3. krv nemraziť ani nechladiť, a uchovávať pri laboratórnej teplote (okolo 20-24 stupňov Celzia)
  4. do poštovej obálky vložiť spolu s krvou výmenný lístok s nacionáliami pacienta a žiadosťou o molekulárno genetické vyšetrenie na monogenny diabetes, podpísať a opečiatkovať
 4. Dotazník:
  1. predpokladom na zahájenie analýzy DNA Vášho pacienta je dodanie riadne vyplneného dotazníku pacienta zároveň s krvou na vyšetrenie
  2. dotazník obsahuje anamnestické, klinické, laboratórne údaje o pacientov s podozrením na iné monogénne formy DM
  3. vyplňte všetko čo viete a máte k dispozícii, ostatné políčka vyznačte nulami
  4. v prípade akýchkoľvek nejasností sú Vám pracovníci DIABGENE kedykoľvek k dispozícii
  5. osobitnú pozornosť venujte, prosím, vyznačovaniu pokrvných príbuzenských vzťahov
 5. DIABGENE - kontakty:
  Mgr. D. Gašperíková, CSc, (tel: 02-5477 2800, mobil: 0905 681 978, e-mail: daniela.gasperikova@savba.sk alebo diabgene@savba.sk)