Home page Current research interests Recent publications Full list of publications Current grants Recent collaboration Slovak academy of sciences

DIABGENE

Ý VSTÚPTE Ý
  01048

 

Aktuálna grantová podpora

 

Medzinárodné projekty:
 1. Tukové tkanivo ako cieľ prevencie vzniku metabolického syndrómu (Adipose tissue: A key target for prevention of the metabolic syndrome)
  Program: COST (European Cooperation in Science and Technology)
  Zodpovedný riešiteľ: Prof. MUDr. Klimeš Iwar DrSc.
  Doba trvania: 1.6.2007 - 31.5.2011

 2. LipidomicNet - Lipidové čiastočky ako dynamické organely uskladňovania a uvoľňovania tuku: translačný výskum smerom k ľudským ochoreniam (Lipid droplets as dynamic organelles of fat deposition and release: translational research towards human disease)
  Program: 7th Framework Program, European Commission, Brussels, Belgium
  Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gašperíková Daniela CSc.
  Doba trvania: 1.5.2008 - 30.4.2011

 3. Bioaktívne zložky potravy, funkcie mitochondrií a zdravie (Bioactive food components, mitochondrial function and health)
  Program: COST (European Cooperation in Science and Technology)
  Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ukropec Jozef PhD.
  Doba trvania: 1.5.2007 - 31.5.2011

 4. Účinok aeróbneho a silového tréningu na metabolizmus a sekrečný profil kostrového svalu u obéznych prediabetikov (Metabolic health and muscle secretory profile in aerobic and resistance trained obese prediabetic individuals)
  Program: EFSD (European Foundation for the Study of Diabetes)
  Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ukropcová Barbara PhD.
  Doba trvania: 1.9.2010 - 31.8.2013

 5. Význam plasticity tukového tkaniva a kostrového svalu pre metabolické zdravie a inzulínovú rezistenciu (Adipose tissue and skeletal muscle plasticity in metabolic health and in insulin resistance)
  Program: EFSD (European Foundation for the Study of Diabetes)
  Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ukropec Jozef PhD.
  Doba trvania: 1.10.2010 - 30.9.2013

 6. RASGENAS - Gény zvyšujúce riziko vzniku reumatoidnej artritídy v rakúskej a slovenskej populácii.
  Program: Interreg, Rakúsko
  Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Imrich Richard PhD.
  Spoluriešiteľ: Mgr. Gašperíková Daniela CSc.
  Doba trvania: 1.6.2009 - 1.1.2012

Národné projekty:
 1. TRANSENDOGEN - Transfer poznatkov genetického endokrinologického výskumu do klinickej praxe
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
  Zodpovedný riešiteľ: Prof. MUDr. Klimeš Iwar DrSc.
  Doba trvania: 1.11.2010 - 31.8.2013

 2. TRANSMED 1 - Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne (Centre of excellence for the translational research in molecular medicine)
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
  Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Pastoreková Silvia DrSc.
  Spoluriešiteľ: Prof. MUDr. Klimeš Iwar DrSc.
  Doba trvania: 19.5.2009 - 30.4.2011

 3. TRANSMED 2 - Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne (Centre of excellence for translation research in molecular biology)
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
  Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Kopáček Juraj CSc.
  Spoluriešiteľ: Prof. MUDr. Klimeš Iwar DrSc.
  Doba trvania: 15.5.2009 - 14.4.2011

 4. Rozvoj molekulárno - medicínskeho centra SAV ako unikátneho pracoviska na Slovensku v oblasti modernej medicíny
  Program: Mechanizmus EHP (Európsky hospodársky priestor)
  Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Imrich Richard PhD.
  Spoluriešiteľ: Mgr. Gašperíková Daniela CSc.
  Doba trvania: 1.7.2009 - 30.4.2011

 5. Vzťah medzi systémovým zápalom, inzulínovou rezistenciou a kardiovaskulárnym rizikom u pacientov s obštrukčným spánkovým apnoe (Relationship between systemic inflammation, insulin resistance and cardiovascular risk in patients with obstructive sleep apnea)
  Program: VEGA
  Zodpovedný riešiteľ: Prof. MUDr. Klimeš Iwar DrSc.
  Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2011

 6. Morfologicko-funkčné aspekty tukového tkaniva pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) (Morphological-functional aspects of the adipose tissue in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD))
  Program: VEGA
  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kiss Alexander DrSc.
  Spoluriešiteľ: Mgr. Gašperíková Daniela CSc., Mgr. Jozef Ukropec PhD.
  Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012

 7. Molekulárno-genetické mechanizmy regulácie sympatikového systému v tukovom tkanive cicavcov počas stresu (Molecular-genetic mechanism of sympathetic regulation of adipose tissue in mammals under stress exposure)
  Program: VEGA
  Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tillinger Andrej PhD.
  Spoluriešiteľ: Mgr. Ukropec Jozef PhD.
  Doba trvania: 1.1.2009 - 31.12.2012

 8. Tukové tkanivo ako cieľ prevencie vzniku metabolického syndrómu (Adipose tissue: A key target for prevention of the metabolic syndrome)
  Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
  Zodpovedný riešiteľ: Prof. MUDr. Klimeš Iwar DrSc.
  Doba trvania: 1.6.2007 - 31.5.2011

 9. Lipidové čiastočky ako dynamické organely uskladňovania a uvoľňovania tuku: translačný výskum smerom k ľudským ochoreniam (Lipid droplets as dynamic organelles of fat deposition and release: translational research towards human disease)
  Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
  Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gašperíková Daniela CSc.
  Doba trvania: 1.5.2008 - 30.4.2011

 10. Bioaktívne zložky potravy, funkcie mitochondrií a zdravie (Bioactive food components, mitochondrial function and health)
  Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
  Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ukropec Jozef PhD.
  Doba trvania: 1.5.2007 - 31.5.2011

 

Významná grantová podpora v minulosti:

 

 1. Agentúra na podporu vedy a techniky /APVT/:
  "Hormonálna regulácia génovej expresie pre enzýmy lipidového metabolizmu v tukovom tkanive obéznych a inzulinorezistentných jedincov"
  D. Gašperíková /zodpovedný riešiteľ/

 2. Agentúra na podporu výskumu a vývoja /APVV/:
  “DNA analýza monogénnych foriem diabetu na Slovensku“
  I. Klimeš /zodpovedný riešiteľ/

 3. Grant Ministerstva zdravotníctva Slovenskej Republiky /MZd SR/
  “Zavedenie DNA diagnostiky a skríning monogénne determinovaných foriem diabetu”
  J. Michálek, I. Klimeš /spoluriešiteľ/

 4. 6th Framework Program, European Commission, Brussels, Belgium
  The Danubian Biobank Initiative - Towards Information Based Medicine“
  I. Klimeš /koordinátor pre Slovenskú Republiku/

 5. Grant Slovenskej diabetologickej spoločnosti
  “Produkcia adipocytokínov v tukovom tkanive obéznych a inzulinorezistentných jedincov: regulácia na úrovni expresie proteínov”
  D. Gašperíková /zodpovedný riešiteľ/

 6. 5th Framework Program of European Commission, Brussels, Belgium
  "Project QRLT-2000-00488 2000-2003: Evaluating human health risk from low-dose and long-term PCB exposure."
  P. Langer /zodpovedný riešiteľ/