Home page Current research interests Recent publications Full list of publications Current grants Recent collaboration Slovak academy of sciences

DIABGENE

Ý VSTÚPTE Ý
  01048

 

Prof. MUDr. Iwar Klimeš DrSc., je lekár-internista a Profesor Patofyziológie/Diabetu na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, SR. Profesor Klimeš zasvätil tridsať rokov základnému ale aj klinickému výskumu v oblasti integrovanej fyziológie, genetiky ako aj diagnostiky a liečby diabetu a iných metabolických a endokrinných ochorení. Prof. Klimeš je doktorom vied a vedúcou osobnosťou Laboratória pre výskum diabetu na Ústave exp. endokrinológie, SAV ako aj vedúcim DNA diagnostického laboratória zameraného na diagnostiku monogénnych foriem diabetu /DIABGENE/. Prof. Klimeš je čestným predsedom a dlhoročným členom výboru Slovenskej endokrinologickej spoločnosti. Výskumné zameranie v oblasti diabetu a metabolizmu sa začalo kryštalizovať začiatkom 80-tych rokov počas 20 mesačného študijného pobytu v “Clinical Diabetes Research Section, NIDDKD-NIH Phoenix, AZ, USA”. Prof. Klimeš je autorom a spoluautorom viac ako 96-tich CC in extenso publikácií s vysokou citačnou odozvou > 735 SCI citácií a viac ako 250 iných citácií. Prof. Klimeš bol zodpovedným riešiteľom alebo spoluriešiteľom na mnohých projektoch. Tie najvýznamnejšie z nich sú aj dnes podporované niektorou z grantových agentúr /VEGA, GAV, GAT, APVT, Ministerstvo zdravotníctva/ alebo zahraničných grantových agentúr /COST B5 a B17, PECO, 5. a 6. Rámcový program Európskej komisie/. V súčasnosti je prof. Klimeš zodpovedným riešiteľom grantu APVV s názvom „DNA analýza monogénnych foriem diabetu na Slovensku“. Prof. Klimeš je tiež spoluriešiteľom projektu 6. Rámcového programu Európskej komisie z názvom „The Danubian Biobank Initiative - Towards Information Based Medicine“.
Tel./fax/zázn.: +421 2 5477 2800, klapka 257 E-mail: iwar.klimes@savba.sk


 

Mgr. Daniela Gašperíková, PhD., zástupkyňa vedúceho Laboratória pre výskum diabetu a DIABGENE, je odborníčkou v oblasti molekulárnej biológie a na Ústave exp. endokrinológie, SAV pracuje od roku 1992. Po získaní titulu PhD v roku 1998 prijala Dr. Gašperíková post-doktorandskú pozíciu na „Department of Nutritional Sciences, University of Texas, Austin, TX, USA“. Na tomto pracovisku sa zoznámila z množstvom nových metód molekulárnej biológie a genetiky, ktoré využívala pri štúdiu mechanizmov, ktorými mastné kyseliny regulujú génovú expresiu v bunke. Súčasné zameranie výskumu Dr. Gašperíkovej je sledovať molekulárno-biologické mechanizmy vzniku zápalovej reakcie, ktorá je prítomná v tukovom tkanive obéznych jedincov, vo vzťahu k rozvoju inzulínovej rezistencie a diabetu 2 Typu. Dr. Gašperíková, sa popritom významne podieľa na výskumných aktivitách laboratória DIABGENE, pričom práve Dr. Gašperíková zodpovedá za kvalitu diagnostických výsledkov laboratória a za správnosť postupov pri zavádzaní všetkých nových molekulárno-biologických metód. Dr. Gašperíková je tiež školiteľom PhD práce MUDr. J. Staníka v oblasti molekulárnej biológie /pozri nižšie/. Dr. Gašperíková je autorkou a spoluautorkou 27 in extenso prác (16 publikovaných v CC časopisoch vrátane N Engl J Med, Physiol Genom, Diabetologia atď.). Jej práce boli citované viac ako 64 krát v SCI. Dr. Gašperíková je zodpovednou riešiteľkou APVV grantu s názvom „Hormonálna regulácia génovej expresie enzýmov lipidového metabolizmu v tukovom tkanive obéznych a inzulinorezistentných jedincov“ ako aj grantu Slovenskej diabetologickej spoločnosti ”Skríning adipocytokínov v tukovom tkanive obéznych a inzulíno rezistentných subjektov: regulácia na úrovni proteínov.”
Tel.: +421 2 5477 2800, klapka 272, 212, E-mail:
daniela.gasperikova@savba.sk


 

MUDr. Pavel Langer, DrSc., Emeritný profesor Pavel Langer sa narodil v Brne, Česká republika. Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1953 začal Dr. Langer pracovať na Ústave exp. endokrinológie SAV. V centre jeho záujmu bol vždy výskum prirodzene sa vyskytujúcich strumigénov a hlavne mechanizmy ich účinku na hypotalamo-tyroidálnu os, ale aj epidemiológia endemickej strumy, ochorenia štítnej žľazy, úloha jódu vo výžive a ovplyvnenie metabolizmu vo vzťahu k jodidácii soli na Slovensku. V súčasnosti sa Dr. Langer venuje štúdiu účinkov organochlórovaných zlúčenín /polychlórovaných bifenylov/ v životnom prostredí na zdravie človeka. V minulosti pracoval Dr. Langer na pozvanie svojich zahraničných kolegov na „Department of Medicine, Oregon Health Sciences University in Portland“ a dva krát na „Institute of Endocrinology, Gunma University in Maebashi, Japan“. Dr. Langer bol v roku 1975 viceprezidentom svetovej konferencii o štítnej žľaze „The International Thyroid Conference“ v Bostone Massasutchets a členom ako Európskej tak aj Americkej tyreologickej spoločnosti. Práca Dr. Langera získala niekoľko domácich aj zahraničných ocenení. Dr. Langer bol dlhoročným členom výkonného výboru Slovenskej endokrinologickej spoločnosti ako aj niekoľkých národných vedeckých výborov. Viac ako 30 rokov bol výkonným editorom medzinárodného odborného časopisu Endocrine Regulations, ktorý vydáva náš ústav. Mnoho desiatok rokov bol vedúcim laboratória štítnej žľazy na Ústave exp. endokrinológie. V deväťdesiatych rokoch minulého storočia sa stal Dr. Langer členom výskumného laboratória prof. Iwara Klimeša. V rokoch 2001-2004 bol koordinátorom časti medzinárodného projektu PCBRISK, ktorý bol podporovaný 5-tym Rámcovým programom Európskej komisie. Profesor Langer je autorom a spoluautorom viac ako 110 in extenso publikácií v in CC časopisoch. Význam jeho práce je potvrdený aj vysokou citovanosťou > 600 SCI citácií.
Tel.: +421 2 5477 2800, klapka 203, E-mail:
pavel.langer@savba.sk


 

Mgr. Jozef Ukropec, PhD., sa narodil v Bratislave. V roku 1997 po ukončení štúdia na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave nastúpil na doktorandské štúdium na Ústav exp. endokrinológie SAV, kde pracoval pod vedením Ing. Eleny Šebökovej, DrSc. Témou jeho práce bola úloha lipidov v rozvoji inzulínovej rezistencie. V roku 2001 získal Dr. Ukropec titul PhD v odbore fyziológia živočíchov. Na jar r. 2002 začal Dr. Ukropec pracovať ako post-doktorand v „Pennington Biomedical Research Center“ v Baton Rouge, LA, USA v laboratóriu molekulárnej genetiky pod vedením prof. Leslie P. Kozaka, PhD. Hlavný výskumný zámer Dr. Ukropca bolo študovať molekulárne mechanizmy alternatívnej termogenézy, ktorá je nezávislá od tvorby tepla sprostredkovanej UCP1 proteínom v hnedom tukovom tkanive malých cicavcov. Tento typ termogenézy by sa totiž mohol využiť pri liečbe obezity. V roku 2006 sa Dr. Ukropec vrátil domov do Bratislavy a znova sa začlenil do kolektívu Laboratória pre výskum diabetu. Jeho hlavným záujmom je študovať úlohu mitochondrií (energetického centra bunky) v rozvoji obezity u zvierat ale aj v ľudských tkanivách. Výsledky jeho práce boli publikované v 14 in extenso publikáciách (12 z nich v CC časopisoch vrátane J Biol Chem, Endocrinology alebo Lipids atď.) a tieto boli citované viac ako 35 krát. Manželka Dr. Ukropca Barbara je lekárka a počas pobytu v USA získala množstvo skúseností s vedeckou prácou v oblasti molekulárnej biológie, biochémie a genetiky kostrového svalu. Rodičia Ukropcovci sú hrdí na svoje dve deti Kristínu (29.3.2000) a Jakuba Maxa (1.2.2006).
Tel.: +421 2 5477 2800, klapka 205, E-mail: jozef.ukropec@savba.sk


 

RNDr. Martina Škopková, PhD., sa narodila v Žiline, Slovensko. Magisterské štúdium biológie na Fakulte prírodných vied Univerzity Komenského v Bratislave ukončila v roku 2001 s Cenou rektora za vynikajúce študijné výsledky a čoskoro získala aj titul RNDr. Počas PhD štúdia sa venovala štúdiu molekulárnych mechanizmov rezistencie enterobaktérií voči antibiotikám. Táto práca bola podporovaná grantom Francúzskej vlády a bola realizovaná v spolupráci s Fakultou medicíny Burgundskej Univerzity v Dijone vo Francúzsku, kde Martina strávila spolu 18 mesiacov. Martina Škopková sa k Laboratóriu pre výskum diabetu pripojila v roku 2004, odkedy sa aktívne zúčastňuje na projektoch smerovaných na objasnenie mechanizmov zahrnutých v rozvoji inzulínovej rezistencie, s dôrazom na úlohu tukového tkaniva. Jej hlavné vedecké záujmy zahrňujú úlohu subklinického zápalu spojeného s obezitou v rozvoji inzulínovej rezistencie, kde disponuje rôznymi genomickými a proteomickými technikami. Dr. Škopková je autorom a spoluautorom 8 publikácií (5 v CC časopisoch J Clin Endocrinol Metab, Obesity, Antimicrob Agents Chemother, J Antimicrob Chemother, FEMS Microbiol Lett) citovaných 25-krát.
Tel.: +421 2 5477 2800, klapka 217, 212, E-mail:
martina.skopkova@savba.sk


 

MUDr. Juraj Staník sa narodil v Bratislave a v roku 2002 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V tom istom roku nastúpil ako interný doktorand na I. detskú kliniku LFUK v Bratislave. Od začiatku svojho pôsobenia na detskej klinike sa venuje práci s deťmi s diabetom v Detskom diabetologickom centre SR, pod vedením prim. MUDr. Lubomíra Baráka, CSc. V roku 2004 získal pozíciu asistenta LFUK na I. detskej klinike a súčasne začal externé doktorandské štúdium so zameraním na monogénový diabetes, kde laboratórna ako aj koordinačná časť práce sa realizuje v rámci projektov Laboratória diabetu a výživy pod odborným vedením školiteľky – špecialistky Mgr. Daniely Gašperíkovej, PhD a Prof. MUDr. Iwara Klimeša, DrSc. Jeho hlavným výskumným cieľom je študovať genetiku monogénnych foriem diabetu (MODY, MIDD, MELAS, novorodenecký diabetes), ktorých diagnostika je hlavnou náplňou práce laboratória DIABGENE. Dr. Staník je autorom a spoluautorom 6 in extenso publikácií (vrátane N Engl J Med a J Clin Endocrinol Metab).
Tel.: +421 2 5477 2800, klapka 213, 212, 217, E-mail:
juraj.stanik@savba.sk


 

MUDr. Barbara Ukropcová sa narodila v Bratislave a v r. 1998 ukončila štúdium (cum laudam) na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia pracovala ako sekundárny lekár na paliatívnom oddelení Národného onkologického ústavu v Bratislave a v roku 2002 úspešne ukončila špecializačnú prípravu v odbore vnútorné lekárstvo. V roku 2002 nastúpila ako post-doktorand v Endokrinologickom laboratóriu v „Pennigton Biomedical Research Center“ v Baton Rouge, LA, USA, kde pracovala 3,5 roka pod odborným vedením prof. MUDr. Steven R. Smitha. Jej hlavným výskumným cieľom bolo štúdium patofyziologických mechanizmov vzniku diabetu a obezity, a to najmä na úrovni kostrového svalu. Venovala sa hlavne štúdiu bunkovej plasticity a metabolickej flexibility, pričom využívala primárne ľudské svalové bunky. Zaviedla in vitro meranie oxidácie mastných kyselín a glukózy a zoznámila sa s množstvom najnovších metód molekulárnej biológie a biochémie (RT PCR, western blot). V rokoch 2006 – 2010 Barbara absolvovala doktorandské štúdium v Laboratóriu diabetu a porúch metabolizmu pod vedením prof. MUDr. Iwara Klimeša, DrSc. a externého školiteľa špecialistu prof. Stevena R Smitha. Počas svojho štúdia zaviedla niekoľko nových metód, ktoré sa v súčasnosti rutinne využívajú v prebiehajúcich štúdiách (biopsia kostrového svalu, primárne bunkové kultúry ľudského kostrového svalu a adipocytov, separácia a purifikácia adipocytov z tukového tkaniva, izolácia monocytov...), a aktívne sa podieľala na organizácii a realizácii klinických štúdií (dizajn a nábor pacientov, klinická fenotypizácia, spracovávanie biologického materiálu). Titul PhD získala v roku 2010, obhajobou dizertačnej práce: Kostrový sval a tukové tkanivo v patogenéze inzulínovej rezistencie. Dr. Ukropcová je autorkou a spoluautorkou 8 CC publikácií (publikovaných v Diabetes, J Clin Invest, Cell metabolism, JCEM, Plos, Respiration) citovaných viac ako 200-krát a 3 kapitol v monografiách, zameraných na endokrinnú funkciu pankreasu a patogenézu obezity a inzulínovej rezistencie. V roku 2010 získala grant Európskej federácie na výskum diabetu „Metabolic health and muscle secretory profile in aerobic and resistance trained obese prediabetic individuals” („Účinok aeróbneho a silového tréningu na metabolizmus a sekrečný profil kostrového svalu u obéznych prediabetikov“) a je spoluriešiteľkou niekoľkých projektov.
Tel.: +421 2 5477 2800, klapka 217, 212, E-mail: Barbara.Ukropcova@savba.sk


 

RNDr. Miroslava Hučková ukončila vysokoškolské štúdium biochémie na Fakulte prírodných vied Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1977, kde získala aj titul RNDr. Pracovala ako biochemický špecialista na rôznych oddeleniach klinickej biochémie a vedeckých inštitúciách a získala dva špecializačné diplomy z klinickej biochémie a klinickej imunológie. Od roku 2000 pracuje na čiastočný úväzok ako analytický špecialista na analýzy hormónov v Laboratóriu pre výskum diabetu. Po otvorení DIABGENE v roku 2003, Dr. Hučková prebrala zodpovednosť aj za rutinnú DNA diagnostiku v tomto laboratóriu. Je autorkou a spoluautorkou 12 in extenso publikácií (6 v CC časopisoch) a kapitoly o princípoch analýzy hormónov v učebnici Všeobecná a klinická endokrinológia.
Tel.: +421 2 5477 2800, klapka 213, E mail:
miroslava.huckova@savba.sk


 

Alica Mitková, je absolventkou Strednej priemyselnej školy chemickej v Bratislave a v Laboratóriu pre výskum diabetu pracuje od roku 1985. Alica Mitková je odbornou asistentkou s atestačnou skúškou a podieľa sa na každodennom živote v laboratóriu. Ako vedúca laborantka samostatne vykonáva molekulárno-biologické a biochemické metódy a o svoje vedomosti a zručnosti sa delí a vždy delila so všetkými novými študentmi, ktorí do laboratória kedy prišli. Alica Mitková sa podieľala na každom vedeckom projekte, ktorý sa od roku 1985 v laboratóriu pre výskum Diabetu uskutočnil a jej expertíza v oblasti biochémie a molekulárnej biológie pomohla vyriešiť mnoho vedeckých problémov. Je veľmi zručná v mikrochirurgii malých zvierat, čo bolo veľkou devízou, keď sme pred niekoľkými rokmi zavádzali techniku euglykemickej hyperinzulinemickej zámky na potkanoch. V súčasnosti sa Alica Mitková podieľa na štúdiu molekulárnych mechanizmov vzniku obezity a inzulinorezistencie u pacientov s deficitom rastového hormónu. Má športového ducha, aktívne sa venuje plávaniu a veľa voľného času trávi prácou v záhrade v kruhu svojej rodiny.
Tel.: +421 2 5477 2800, klapka 212, E-mail:
alica.mitkova@savba.sk


 

Mgr. Lucia Valentínová (rodená Kuklišová) sa narodila v Bratislave. Už od detstva chcela byť biochemičkou, jej sen sa splnil, keď úspešne skončila biochémiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2007. Počas štúdia sa zúčastnila na vývoji nových liekov na liečbu tuberkulózy zameraných na mykobakteriálnu bunkovú stenu. V súčasnosti pôsobí v laboratóriu DIABGENE ako doktorand denného štúdia pod vedením školiteľky Dr. Daniely Gašperíkovej. Hlavnou oblasťou jej výskumu je štúdium molekulárnych mechanizmov vzniku monogénového diabetu. Do oblasti jej záujmu patrí skrínovanie génov transkripčných faktorov (HNF1a, HNF4a, HNF1b), génu pre enzým glukokináza (GCK) a génov kódujúcich dve podjednotky ATP závislého draslíkového kanálu SUR1 a Kir6.2 (ABCC8 a KCNJ11). Poškodenia na úrovni DNA v oblastiach daných génov môžu spôsobiť rôzne typy monogénového diabetu, kde primárnou príčinou ochorenia je nedostatočná funkcia beta buniek pankreasu. Lucia pri svojej práci využíva hlavne skúsenosti s rôznymi genetickými, biochemickými a molekulárnobiologickými metódami, najmä sekvenovanie a real-time PCR. Má prax aj s používaním dHPLC metodiky na pre-skríning mutácií v génoch transkripčných faktorov. V laboratóriu DIABGENE zaviedla metodiku MLPA na detekciu veľkých delecií a inzercií, ktoré sa nedajú zachytiť sekvenovaním ani dHPLC. V spolupráci s Dr. Annou Gloyn z Oxford Centre of Diabetes, Endocrinology & Metabolism, Oxford, Anglicko sa Lucia v poslednom období venuje kinetickej charakterizácii nových doposiaľ nepopísaných mutácií v géne pre glukokinázu, ktoré vyúsťujú do miernej hyperglykémie nalačno s rodinným výskytom (MODY-2). Absolvovala 3-mesačný pracovný pobyt v laboratóriu Dr. Anny Gloyn, kde získala množstvo nových skúseností a odborných znalostí z oblasti kinetiky glukokinázy, ktoré môže v budúcnosti využiť v ďalšom výskume.
Tel.: +421 2 5477 2800, klapka 213, 212, E-mail:
lucia.valentinova@savba.sk


 

Mgr. Tímea Kurdiová pochádza z Nových Zámkov. Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v odbore biológia, so špecializáciou Fyziológia živočíchov a etológia. Po ukončení štúdia nastúpila na Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV v Ivanke pri Dunaji, kde sa venovala štúdiu účinku leptínu na rast a angiogenézu počas embryonálneho vývinu prepelíc. Základné poznatky z genetiky a klinickej diagnostiky nádorových ochorení nadobudla pri skoro ročnom pôsobení na oddelení genetiky Národného onkologického ústavu na pozícii cytogenetika. V roku 2007 nastúpila do Laboratória diabetu a porúch metabolizmu na Ústave experimentálnej endokrinológie SAV v Bratislave a od roku 2009 je PhD študentkou v odbore Fyziológia živočíchov pod vedením Mgr. Jozefa Ukropca, PhD. Jej téma je zameraná na úlohu mitochondrií v rozvoji metabolických komplikácií obezity. Je spoluautorkou 2 karentovaných publikácií.
Tel.: +421 2 5477 2800, klapka 212, E-mail:
timea.kurdiova@savba.sk


 

MUDr. Daniela Staníková,
Tel.: +421 2 5477 2800, klapka 212, E-mail:
daniela.stanikova@savba.sk


 

Mgr. Ivica Mašindová, narodená v Bratislave, ukončila v roku 2010 štúdium Fyziológie živočíchov a etológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Diplomovú prácu s názvom "Identifikácia nových genetických príčin monogénových foriem diabetes mellitus" vypracovala v laboratóriu DIABGENE, pod vedením školiteľky Mgr. Daniely Gašperíkovej, CSc. Počas magisterského štúdia si osvojila molekulárno-genetické metódy ako PCR, metódu priameho obojsmerného sekvenovania, real-time PCR, RFLP, ktorých používaním sa postupne zapojila do tímu laboratória a zúčastňuje sa na výskume a diagnostike viacerých typov monogénovej cukrovky. V súčasnosti sa na uvedenom pracovisku ako interný doktorand venuje štúdiu monogénových porúch metabolizmu.
Tel.: +421 2 5477 2800, klapka 213, 212, E-mail:
ivica.masindova@savba.sk


 

Mgr. Miroslav Baláž sa narodil vo Veľkom Krtíši, Slovensko. V roku 2007 sa začlenil do kolektívu Laboratória pre výskum diabetu, kde pod vedením Dr. Jozefa Ukropca vypracoval svoju bakalársku a diplomovú prácu. V roku 2010 ukončil magisterské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave s Cenou rektora za vynikajúce študijné výsledky. V tom istom roku nastúpil na doktorandské štúdium na Ústave experimentálnej endokrinológie SAV, kde sa pod vedením Dr. Ukropca naďalej venuje štúdiu molekulárnych mechanizmov, ktoré modulujú patogenetický charakter a endokrinné vlastnosti tukového tkaniva pri obezite.
Tel.: +421 2 5477 2800, klapka 205, 212, E-mail:
miroslav.balaz@savba.sk


 

Boris Valentín
Tel.: +421 2 5477 2800, klapka 213, 212, E-mail:
boris.valentin@savba.sk


 

Bc. Martina Balogová sa narodila v Humennom, Slovensko. V roku 2009 ukončila bakalársky stupeň v odbore biológia na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. V tom istom roku nastúpila na magisterský stupeň štúdia v odbore molekulárna biológia a zároveň sa stala súčasťou laboratória DIABGENE, kde sa zo začiatku priúčala rôznym molekulárnym metódam a v súčasnosti sa venuje monogénovej obezite, čo je hlavným predmetom jej diplomovej práce, pod vedením Mgr. Gašperíkovej, PhD.
Tel.: +421 2 5477 2800, klapka 213, 212, E-mail:
martina.balogova@savba.sk


 

Bc. Terézia Rendeková sa narodila v Ilave. V roku 2010 ukončila bakalárske štúdium v odbore biológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Bakalársku prácu, ktorej cieľom bolo študovať fyziologické a patofyziologické procesy v endokrinne aktívnom tukovom tkanive, ktoré sa podieľa na regulácii energetickej a metabolickej homeostázy, vypracovala pod vedením Dr. Ukropca. V roku 2010 nastúpila na magisterské štúdium a v Laboratóriu pre výskum diabetu pod vedením Dr. Ukropcovej a Dr. Ukropca získava skúsenosti s vedeckou prácou.
Tel.: +421 2 5477 2800, klapka 212, 217, E-mail:
terezia.rendekova@savba.sk