Home page Current research interests Recent publications Full list of publications Current grants Recent collaboration Slovak academy of sciences

DIABGENE

Ý VSTÚPTE Ý
  01048

Členovia tímu


Prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc. - vedúci laboratória, riaditeľ ÚEE SAV od r. 2008 viac info
Mgr. Daniela Gašperíková, PhD. - poverená vedením laboratória od r. 2009 viac info

DIABGENE

Riešitelia: MUDr. Juraj Staník, PhD. viac info
RNDr. Miroslava Hučková viac info
RNDr. Martina Škopková, PhD. viac info

Doktorandi:Mgr. Lucia Valentínová viac info
Mgr. Ivica Mašindová viac info
MUDr. Daniela Staníková viac info

Výskumní laboranti:Alica Mitková viac info

Diplomanti: Bc. Martina Balogová viac info

ŠVOČ:Boris Valentín viac info

Sekcia obezity a diabetu

Riešitelia: Mgr. Jozef Ukropec, PhD. viac info
MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. viac info
MUDr. Pavel Langer, DrSc. viac info

Doktorandi:Mgr. Timea Kurdiová viac info
Mgr. Miroslav Baláž viac info

Bakalári: Terézia Rendeková viac info

Adresa:Laboratórium pre výskum diabetu a DIABGENE
Ústav experimentálnej endokrinológie
/Centrum excelentnosti EÚ/
Slovenská akadémia vied
Vlárska 3
SK-83306 Bratislava
Slovenská Republika
Tel.: +421 2 5477 2800
Fax: +421 2 5479 3472


Aktuálne výskumné zámery:
  1. Genetika monogénových foriem diabetu /MODY, T-NDM, P-NDM, mitochondriálny diabetes, MELAS, HI atď./, obezity, porúch sluchu, familiárnych dyslipidémií a vybraných monogénových porúch metabolizmu. viac info
  2. Molekulárne mechanizmy vzniku obezity a inzulínovej rezistencie. viac info